ELAZIĞ’DA POLİS UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR

Okunma: 89
GÜNCEL 27 Haziran 2022 13:36
Videoyu Aç ELAZIĞ’DA POLİS UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR
A
a

ELAZIĞ’DA POLİS UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR

ELAZIĞ’DA POLİS UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR
Son bir haftada Elazığ merkezli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlimiz genelinde sentetik uyuşturucu kullanımı gözle görünür bir şekilde artışı endişe yaratıyor.
Dünya ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi Tür­ki­ye’de de uyuş­tu­ru­cu ba­ğım­lı­lı­ğı gün geç­tik­çe ar­tar­ken, kul­la­nım yaşı ise çocuk yaş­la­ra kadar düştü. Tür­ki­ye'de uyuş­tu­ru­cu kay­nak­lı ölüm­ler­de dik­kat çe­ki­ci bir artış ya­şa­nır­ken, madde ba­ğım­lı­la­rı­nın suça bu­laş­ma oran­la­rı da her geçen gün ar­tı­yor. Uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nı­mı­nın suça eği­li­min bir par­ça­sı ol­du­ğu­na dik­kat çeken uz­man­lar, Tür­ki­ye’de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar-da ya­ta­rak te­da­vi gören bin 679 madde kul­la­nı­cı­sı­nın yüzde 59.7'sinin en az bir kez ce­za­evi­ne gir­di­ği­ni ve madde ba­ğım­lı­la­rı ara­sın­da suç iş­le­me ora­nı­nın yüzde 77 ola­rak sap­tan­dı­ğı­nı ifade edi­yor. Ki­şi­le­ri uyuş­tu­ru­cu­ya iten ne­den­ler genel ola­rak top­lum­la­rın sos­yo-eko­no­mik, dini ve kül­tü­rel ya­pı­sı­na bağlı ola­rak fark­lı­lık­lar gös­ter­se de sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu gibi mad­de­le­rin kolay ula­şı­la­bi­lir­li­ği ve ucuz ol­ma­sı, uyuş­tu­ru­cu sa­tı­cı­la­rı­na ve­ri­len ce­za­la­rın ye­ter­siz ve cay­dı­rı­cı ol­ma­ma­sı, top­lu­mun kendi hem maddi hem de ma­ne­vi de­ğer­le­rin­den uzak­laş­ma­sı gibi fak­tör­ler­de öne çı­kı­yor. Ci­na­yet­le­rin yüzde 60’ı, sal­dı­rı­la­rın yüzde 40’ı, te­ca­vüz­le­rin yüzde 33’ünün alkol ve madde kul­la­nı­mı olan ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği ger­çe­ği­ne rağ­men özel­lik­le TV’ler­de­ki bir­çok prog­ram, dizi ve film­ler­de alkol ve madde kul­la­nı­mı­nın özen­di­ril­me­si top­lu­mu fe­la­ke­te iti­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de madde ba­ğım­lı­lı­ğı, sanal kumar ve tek­no­lo­ji ba­ğım­lı­lık­la­rı ciddi bo­yut­la­ra ula­şır­ken, mil­yon­lar­ca genç, çocuk ve ye­tiş­kin bu ba­ğım­lık­lar­dan mut­la­ka bi­ri­si­ne bu­la­şı­yor. Özel­lik­le madde ba­ğım­lı­lı­ğı her geçen gün ciddi oran­da ar­tar­ken, genç­ler ara­sın­da da yay­gın­la­şı­yor ve “uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le” kap­sa­mın­da ya­pı­lan ope­ras­yon­la­ra rağ­men uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı­nın ve sa­tı­şı­nın art­ma­sı ise dik­kat çe­ki­yor. Polis ve jan­dar­ma ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar­da yük­sek mik­tar­lar­da uyuş­tu­ru­cu­nun ele ge­çi­ril­me­si­ne, yüz­ler­ce ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­ma­sı­na ve tu­tuk­lan­ma­sı­na rağ­men uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı ile sa­tı­şı­nın önüne ge­çi­le­me­me­si bir­çok ki­şi­nin madde ba­ğım­lı­sı veya sa­tı­cı­sı ol­ma­sı­nı ön­le­ye­mi­yor. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan “uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le” kap­sa­mın­da geçen yıl dü­zen­le­nen 215 bin 228 ope­ras­yon­da, 293 bin 905 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı, bun­lar­dan 26 bin 128’inin ise adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­lan­dı­ğı be­lir­til­di. Ope­ras­yon­lar­da ele ge­çi­ri­len uyuş­tu­ru­cu madde mik­tar­la­rın­da bir ön­ce­ki yıla göre artış ya­şan­dı­ğı­nın be­lir­til­me­si ise teh­li­ke­nin bo­yu­tu­nu göz­ler önüne se­ri­yor. İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan geç­ti­ği­miz hafta Ga­zi­an­tep’te “zehir” sa­tı­cı­la­rı­na yö­ne­lik dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nan 138 şüp­he­li­den 13’ünün tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne ko­nul­ma­sı ise yet­ki­li­ler başta olmak üzere kent­te­ki si­ya­si par­ti­le­ri, STK’ları, alim­le­ri, ka­na­at ön­der­le­ri­ni, aile­le­ri ve halkı çok de­rin­den üz­me­si ve ha­re­ke­te ge­çir­me­si ge­re­kir. 100 yıl­dır iş­ga­le karşı İslami di­re­ni­şin ön­cü­sü olan bir şe­hir­de sa­de­ce bir haf­ta­lık bi­lan­ço­nun bu kadar ol­ma­sı kor­kunç ol­mak­la bir­lik­te kul­la­nı­cı veya sa­tı­cı olsun fark etmez uyuş­tu­ru­cu il­le­ti­ne bu­la­şan­la­rın sa­yı­sı­nın da ne denli art­tı­ğı­nı göz­ler önüne se­ri­yor. Ay­rı­ca, bu durum ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le­de yeni ve etkin yön­tem­le­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­nin öne­mi­nin or­ta­ya çı­ka­rı­yor. Öte yan­dan son gün­ler­de Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube ve Asa­yiş Şube Mü­dür­lü­ğü ekip­le­rin­ce uyuş­tu­ru­cu ile mü­ca­de­le çer­çe­ve­sin­de il ge­ne­lin­de ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Ela­zığ İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü, il ge­ne­lin­de mey­da­na ge­le­bi­lecek her türlü uyuş­tu­ru­cu madde kul­la­nı­mı, ti­ca­re­ti ve sev­ki­ya­tı­nın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak Ela­zığ Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ko­or­di­ne­sin­de ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor. Ela­zığ'da uyuş­tu­ru­cu­ya geçit yok! Ela­zığ Nar­ko­tik Şuç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü Tür­ki­ye Ulu­sal Uyuş­tu­ru­cu ve Uyuş­tu­ru­cu Ba­ğım­lı­lı­ğı­nı İzleme Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan 26 Ha­zi­ran Dünya Uyuş­tu­ru­cu Kul­la­nı­mı ve Ka­çak­çı­lı­ğı İle Mü­ca­de­le Günü kap­sa­mın­da va­tan­daş­la­rın yoğun ola­rak bu­lun­du­ğu İlimiz Park 23 AVM ve Kül­tür Park içe­ri­sin­de Nar­ko­Nok­ta stant­la­rı açmış ve ku­ru­lan stant­lar­da çe­şit­li bro­şür­ler da­ğı­ta­rak, UYUMA ap­li­kas­yo­nu­nun te­le­fon­la­ra in­di­ri­le­rek aktif kul­la­nı­mı­nın önemi hak­kın­da ge­rek­li bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lun­du­lar.

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sİzce Dolar daha fazla yükselir mi?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR

1 Çay Kaşığı Dilinizde Bekletirseniz...

1 çay kaşığı balı dilinizde bekletirseniz...

Sıcacık içeceğinizden veya çorbanızdan bir yudum almak için sabırsızlanıyorsunuz ancak ilk yudumda diliniz öyle bir yanıyor ki geri kalanının keyfini çıkaramıyorsunuz.

Üstelik dilinizin iyileşmesi uzayınca yediklerinizden hiçbir tat alamayacaksınız. Peki dil yanması nasıl çabuk iyileştirilir?

Ağzınızdan nefes alın
 
Sıcak bir şey yedikten sonra hemen tükürün, dilinizi dışarı çıkarıp ağzınızdan nefes alıp vermeye başlayın. Ağzınızdan nefes aldığınızda soğuk hava içeri girerek yanmayı azaltır.

Soğuk bir şey yiyin/için
 
Hızlı bir şekilde soğuk bir şey yiyip içmek dilinizin sıcaklık derecesini düşürecek, inflamasyonu azaltacak ve doku hasarını önleyecektir. Buz ya da bozlu dondurma emebilirsiniz. Soğuk bir içecekten küçük yudumlar alın.

Ağzınızda ılık su çalkalayın
 
2013'te yapılan bir araştırmaya göre, yanıklardan sonra oluşan hasarı azaltmak için ılık su kullanılabilir. Ilık su, mikrosirkülasyonu arttırarak dokuların ölmesini engelliyor. Ilık suya biraz da tuz atarsanız enfeksiyonu önleyecektir. 1/2 çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suyla karıştırıp ağzınızda 30 saniye çalkaladıktan sonra tükürün. Diliniz iyileşene kadar günde birkaç kez uygulayabilirsiniz.

Bal
 
Bal, antibakteriyel özelliğiyle bakterinin hasar gören ciltte enfeksiyon oluşturmasını engelliyor; şişliği ve acıyı azaltıyor, iyileşmeyi hızlandırıyor. 1 çay kaşığı balı dilinize yayın, dilinizin üzerinde mümkün olabildiğince bekletin. Gün 2-3 kez tekrarlayın. Bal 1 yaşının altındaki çocuklara verilmemelidir!

Şeker
 
Şeker yanma hissini yatıştırır. Tat alma duyusunu geliştirir. 1 çay kaşığı şekeri dilinize koyup dilinizi damağınıza yaslayıp şeker eriyene kadar bekleyin. Kan şekeriniz yüksekse tavsiye edilmez!

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat